Vedtægter

Vedtægter for:

 FORENINGEN SØFTEN KULTUR- OG IDRÆTSCENTER

 Navn og hjemsted

§ 1. Foreningens navn er ”Søften Kultur- og Idrætscenter”
Dens hjemsted er Favrskov Kommune. 

Formål

§ 2. Foreningens formål er at fremme kultur- og idrætsaktiviteter i lokalområdet.

Medlemmer

§ 3. Som medlemmer kan optages:

  1. Personer, som er aktive i foreningens idrætsaktiviteter.
  2. Personer, husstande, virksomheder og foreninger, som passivt støtter op om foreningen.

Kontingent

§ 4. Medlemskontingentet for hver kategori følger regnskabsåret og fastsættes, efter forslag fra bestyrelsen, på den årlige generalforsamling for det kommende år.

Stk. 2 Medlemskontingentet for kategori a. følger desuden reglerne fastsat i ”Medlemskab i Søften kultur- og Idrætscenters fitnesscenter”.

Stk. 3. Ved indmeldelse midt i kontingentperioden for kategori b. betales for hele kontingentperioden. Ved udmeldelse refunderes betalt kontingent ikke.

Generalforsamlinger

§ 5. Generalforsamlingen har den øverste myndighed i foreningens anliggender.
Generalforsamlinger er dels ordinære og dels ekstraordinære.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes i hvert års januar kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved information direkte til det enkelte medlem, samt ved offentlig annoncering, idet der henvises til dagsorden efter vedtægterne.

Stk. 3. Indkomne forslag, jfr. § 6, pkt. 7, må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra mindst 1/3 af medlemmerne med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse skal ske inden 14 dage efter anmodningens modtagelse.

Stk. 5. Hvert medlem har kun én stemme, hvad enten det drejer sig om a eller b medlemmer. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde og personen skal være fyldt 18 år. Repræsentanter for foreninger og selskaber skal kunne dokumentere mødeberettigelse for foreningen eller selskabet.

Dagsorden

§ 6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

skal omfatte:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
  5. Valg af 5 – 7 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.
  6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

§ 7. Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende behandlingsmåde, stemmeafgivning. Stemmeafgivningen sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.

§ 8. På generalforsamlingen kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen og ændringsforslag hertil. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, jfr. Dog § 9 og 10.

Vedtægtsændring

§ 9. Til vedtagelse af beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræves, at mindst 1/3 af medlemmerne er tilstedet, og at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmer

Er et forslag vedtaget med 2/3 af de fremmødte stemmer, men ikke mindst 1/3 af medlemmerne har været tilstedet, indkaldes til ny generalforsamling på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af tilstedeværende medlemmer.

Opløsning

§ 10. Til vedtagelse af et forslag om opløsning af foreningen kræves, at forslaget vedtaget på 2 generalforsamlinger, der skal holdes mindst 14 dages varsel, med mindst 2 ugers og højst 4 ugers mellemrum.

Vedtagelsen skal ske på hver generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. På den anden generalforsamling bestemmes tillige måden, hvilken opløsningen skal foretages, og hvordan overskuddet skal fordeles, jfr. § 14.

Bestyrelsen

§ 11. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Tegningsret

§ 12. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og et medlem af bestyrelsen.

Regnskab og Revision

§ 13. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december, dog at regnskabet 2012/13 går fra stiftelsesdatoen til 30. september 2013, og regnskabet 2013/14 går fra 1. oktober 2013 til 31. december 2014. Regnskabet revideres af 2 af den ordinære generalforsamling for et år af gangen valgte revisorer.

Udlodning ved opløsning

§ 14. Ved opløsning vil foreningens formue tilgå SGFs Venner. Nærmere beslutning om fordeling træffes af den afsluttende generalforsamling, jfr. § 10.

Vedtægterne er senest ændret d. 1/11 2018.

Det næste færdige center

Sponsorer