Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser

Medlemskab i Søften kultur- og Idrætscenters fitnesscenter

§1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Søften Kultur- og Idrætscenter. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Erhvervede klip til personlig træning skal bruges indenfor 1 år fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. Søften Kultur- og Idrætscenter kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

§2. Medlemskort

Medlemskortet medbringes og indlæses i kundecomputer for at få adgang til centret. Medlemskortet er personligt, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort væk eller beskadiget meddeles dette til Søften Kultur- og Idrætscenter, som udsteder et nyt mod gebyr p.t. kr. 50,00.

§3. Betaling

Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen automatisk kortbetaling, og du betaler kontant for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til første betaling via automatisk kortbetaling. Herefter bliver den månedlige ydelse automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.
Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten.
 Du giver ved sin underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Søften Kultur- og Idrætscenter opbevarer stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Søften Kultur- og Idrætscenter sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part.

§4. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ved automatisk kortbetaling ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Søften Kultur- og Idrætscenter.

§5. Varighed/Medlemskab

Ved automatisk kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til stk. 7. Et kontantmedlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§6. Opsigelse

Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
 Opsigelsesfrist for automatisk kortbetaling er løbende måned + 1 måned. Kan dog ikke afbrydes i den aftalte tidsperiode. Opsigelsen skal ske skriftligt til Søften Kultur- og Idrætscenter, og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode.
Eksempel: Medlemskabet løber fra den 1. januar 2017, og har en minimumsperiode på 2 måneder. Minimumsperioden udløber den 28.02.2017. Søften Kultur- og Idrætscenter skal have modtaget medlemmets opsigelse senest den 31.01.2013, hvis opsigelsen skal have virkning fra minimumsperiodens udløb.

§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår

Søften Kultur- og Idrætscenter forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mailadresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§8. Træning og ophold i centret

Søften Kultur- og Idrætscenter er vores allesammens sted. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Søften Kultur- og Idrætscenter er også røgfrit område.
Al træning og ophold i Søften Kultur- og Idrætscenter foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer som gæster, der opholder sig i Søften Kultur- og Idrætscenter. Unge mellem 14 og 18 år samt umyndige må kun benytte Søften Kultur- og Idrætscenters faciliteter, hvis Søften Kultur- og Idrætscenter har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn under 14 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen.
Under træning skal der altid anvendes tøj og sko der er beregnet til indendørs træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klip-klapper. Bare fødder er dog tilladt ved yoga, pilates og bold. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem. Mobiltelefoner skal være slukket under al træning.

§9. Misligholdelse af kontrakt

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Søften Kultur- og Idrætscenters ansatte, kan Søften Kultur- og Idrætscenter uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort.

§10. Ændringer i hold m.v.

Søften Kultur- og Idrætscenter forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 2 ugers varsel ved opslag i Søften Kultur- og Idrætscenter samt på www.skic.dk. Desuden kan Søften Kultur- og Idrætscenter samme dag aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start.

§11. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Søften Kultur- og Idrætscenter. Søften Kultur- og Idrætscenter tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.
Der gives ikke garanti for vægttab.

§12. Værdigenstande

Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene. Søften Kultur- og Idrætscenter bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

§13. Personoplysninger / Informationer / Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at Søften Kultur- og Idrætscenter må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Søften Kultur- og Idrætscenter.

§14. Afbud til holdtræning

Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 3 timer før holdstart. Er der tale om et morgenhold, skal afbud ske senest aftenen før inden kl. 20. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske via www.skic.dk. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved automatisk kortbetaling kr. 50 ved kontantkort mister du en dags træning.
Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

§15. Fremmøde

Fremmøde til aerobic-, cykel- eller andre former for holdtræning skal ske senest 10 minutter før timens start.
Fremmøde til aftale med fitness-instruktør eller personlig træner skal ske 5 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal du fremmøde dig på touch-screen ved indgangen til fitness.

§16. Venteliste

Står du på venteliste og der bliver plads til dig, vil vi kontakte dig senest 1 timer før holdstart. Er det et morgenhold, vil du få besked aftenen før senest kl. 21.30. Husk at slette dig fra evt. venteliste, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Hvis du får plads, men ikke ønsker at deltage, vil det blive betragtet som for sent afbud.

§17. Tilrettelægning af dit personlige træningsprogram i fitness-afdelingen

Før du begynder din træning hos os beder vi dig lave en aftale med en af vore fitness-instruktører, så du kan få lavet dit eget træningsprogram og få en gennemgang af maskinerne.

§18. Afbud til fitness-instruktør/personlig træner

Hvis du ikke kan overholde din aftale med vores fitness-instruktør eller personlige træner, beder vi dig melde afbud dagen før inden kl. 16. Glemmer du at melde afbud er gebyret ved automatisk kortbetaling kr. 50,00, ved kontantkort mister du 2 dage. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud vil dit kort blive lukket indtil gebyret er betalt.

§19. Såfremt Søften Kultur- og Idrætscenter bliver medlem af Anti Doping Danmark

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.